Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach czytelniczo-animacyjnych „Ferie jak z bajki w Przemyskiej Bibliotece Publicznej”

Regulamin zajęć

 1. Zajęcia dla dzieci „Ferie jak z bajki” organizowane są przez Przemyską Bibliotekę Publiczną w terminie 6–10 lutego 2024 r. w Dziale dla Dzieci i Młodzieży, w godzinach 11.00–14.00. Zajęcia adresowane są do czytelników zapisanych do przemyskiej biblioteki mieszkających w Przemyślu bądź powiecie przemyskim.

 2. W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku 7–10 lat. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona i wynosi 15 osób.

 3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do Działu dla Dzieci i Młodzieży Przemyskiej Biblioteki Publicznej (ul. Grodzka 8) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024 r.

 4. Wszystkie organizowane zajęcia są bezpłatne.

 5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dziecko z zajęć może odebrać rodzic/opiekun lub osoba upoważniona.

 6. Uczestnikowi zajęć nie wolno opuszczać ich w trakcie trwania bez powiadomienia o tym bibliotekarza prowadzącego zajęcia.

 7. Dziecko uczestniczące w zajęciach ma obowiązek: przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zaplanowanego rozkładu dnia, dbania o czystość i porządek w całym otoczeniu oraz miejscu odbywania zajęć.

 8. Uczestnikowi nie wolno używać wulgaryzmów ani stosować przemocy wobec koleżanek i kolegów obecnych na zajęciach.

 9. W wypadku nagminnego łamania regulaminu zostanie powiadomiony rodzic/opiekun. W sytuacji dalszego niestosowania się do regulaminu uczestnik zostanie wykluczony z udziału w zajęciach.

 10. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka rodzic (lub osoba przez niego upoważniona) jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania go z placówki.

 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubiony podczas zajęć sprzęt elektroniczny, np. telefon komórkowy, i inne wartościowe rzeczy uczestników.

 12. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

 13. W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny ma informacje o stanie zdrowia i zachowaniu dziecka, które są istotne w związku z jego uczestnictwem w zajęciach, powinien zgłosić się indywidualnie do opiekuna zajęć.

 14. Organizator nie zapewnia dziecku wyżywienia podczas trwania zajęć.

 15. Uczestnik może przynieść ze sobą suchy prowiant i napoje, które będzie mógł spożyć podczas przerwy wyznaczonej przez opiekuna.

 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wcześniej ustalonej tematyki zajęć w wyniku nieprzewidzianych okoliczności.

Ferie jak z bajki w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

PDFFerie jak z bajki w Przemyskiej Bibliotece Publicznej (8,26MB)

DOCXKarta zgłoszenia_Ferie jak z bajki 2024.docx (35,32KB)

Data publikacji: 13-01-2024 13:04

Na skróty