Zachęcamy młodzież do udziału w Konkursie Literackim „Królewski Przemyśl – moje miasto”

 

Regulamin Konkursu Literackiego „Królewski Przemyśl – moje miasto”

 

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU
 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu,
 2. Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”,
 3. Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu. (Koordynatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu, reprezentowane przez Małgorzatę Matuszewską).

 

 1. CELE KONKURSU
 1. Propagowanie twórczości literackiej jako formy artystycznego wyrazu, środka komunikacji międzyludzkiej i sztuki wyrażania emocji.
 2. Podniesienie kompetencji językowych oraz rozwijanie uzdolnień literackich młodzieży zamieszkałej na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego.
 3. Rozbudzanie poczucia przywiązania do Przemyśla.
 4. Zwrócenie uwagi na walory historyczne i turystyczne miasta.

 

 1. ADRESACI KONKURSU

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VI–VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w Przemyślu i w powiecie przemyskim.

 

 1. WYMAGANIA KONKURSOWE
 1. Konkurs odbywa się w terminie od 13 maja do 30 września 2024 r.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie tekstu na temat Przemyśla. Praca może być związana z teraźniejszością lub historią miasta, jego walorami turystycznymi bądź miejscami, które są dla autora/autorki szczególnie ważne.
 3. Uczniowie klas VI–VIII szkół podstawowych piszą wiersz (długość dowolna) lub opowiadanie (minimum 3000 znaków ze spacjami, maksymalna objętość tekstu: 10 000 znaków ze spacjami).
 4. Uczniowie szkół ponadpodstawowych piszą wiersz (długość dowolna) lub esej (minimum 3000 znaków ze spacjami, maksymalna objętość tekstu: 10 000 znaków ze spacjami).
 5. Praca powinna być zapisana w formacie PDF lub WORD (bez możliwości edycji) z zachowaniem standardów edytorskich: styl czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe 2,5 cm, tekst wyjustowany.

 

 1. NADSYŁANIE PRAC
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednej pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia w formie skanu na adres e-mail: do 10 września 2024 r. UWAGA: Skuteczne dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z otrzymaniem maila zwrotnego w okresie 3 dni od dnia wysłania pracy!
 2. W wypadku osób niepełnoletnich prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia przesyła nauczyciel lub opiekun/rodzic uczestnika konkursu.
 3. Osoby pełnoletnie mogą wysłać zgłoszenie do konkursu samodzielnie bądź za pośrednictwem nauczyciela.
 4. W celu ochrony danych osobowych prace konkursowe należy podpisać pseudonimem. Imię i nazwisko uczestnika podajemy tylko w karcie zgłoszenia.
 5. Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich i majątkowych do przesłanych na konkurs wierszy/opowiadań/esejów. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich i majątkowych na rzecz organizatorów.
 6. Nadesłane prace bez karty zgłoszenia nie będą podlegały ocenie.
 7. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

 

 1. OCENA PRAC, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
 1. Prace konkursowe będą rozpatrywane w czterech kategoriach: wiersz, opowiadanie (szkoły podstawowe); wiersz, esej (szkoły ponadpodstawowe).
 2. Do oceny prac zostanie powołana komisja, która oceni ich zgodność z tematem konkursu, oryginalność ujęcia tematu, poprawność językową oraz walory literackie, a także ogólną estetykę i zachowanie standardów edytorskich.
 3. W jury zasiądą przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu, Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego oraz Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 25 września 2024 r. na stronach internetowych Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” oraz Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego. Ponadto laureaci zostaną poinformowani drogą mailową i/lub telefoniczną.
 5. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi do 30 września 2024 r.
 6. W każdej kategorii laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe:
 • I nagroda o wartości minimum 500 zł,
 • II nagroda o wartości minimum 300 zł,
 • III nagroda o wartości 100 zł.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach promujących projekt oraz działalność organizatorów, bez uiszczania honorarium autorskiego.
 3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów, jeśli będą tego wymagać okoliczności.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Przemyskiej Biblioteki Publicznej: biblioteka.przemysl.eu oraz na stronie internetowej Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”: n.perlagalicji.pl/konkurs-literacki

 

Konkurs Literacki_Królewski Przemyśl - moje miasto.jpeg

PDFKonkurs Literacki_Królewski Przemyśl - moje miasto.pdf (1,53MB)

DOCXRegulamin konkursu_Królewski Przemyśl.docx (22,16KB)

PDFRegulamin konkursu_Królewski Przemyśl.pdf (225,12KB)

DOCXKarta zgłoszenia_Królewski Przemyśl.docx (13,50KB)

PDFKarta zgłoszenia_Królewski Przemyśl.pdf (79,80KB)

Data publikacji: 04-06-2024 15:39

Na skróty