Deklaracja dostępności

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: .

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

37-700 Przemyśl, Grodzka 8
Tel.: +48166751675
Faks: +48166783960
E-mail:
Strona internetowa: https://biblioteka.przemysl.eu

Deklaracja dostępności strony internetowej Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu (dalej skrót: PBP)

Wstęp

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie strony internetowej ma zastosowanie do strony internetowej PBP  www.biblioteka.przemysl.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

PBP korzysta z szablonu strony internetowej, który został opracowany w ramach projektu  pn. „Polska Akademia Dostępności” realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami: Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność: Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd: Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe: Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data publikacji strony internetowej: 6.06.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 6.06.2015

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • Część plików została opublikowana w formie skanów
 • Filmy i transmisje nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu

Wyłączenia:

 • Archiwalne pliki multimedialne, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością oraz w sprawie uwag i wniosków prosimy o kontakt: Sławomir Tatarski
 • E-mail: informatyk@biblioteka.przemysl.pl
 • Telefon: 16 6751675 w. 563
 • Każdy ma prawo zgłosić uwagi dot. dostępności cyfrowej strony lub jej elementu; zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej lub jej elementu; wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w alternatywnej formie.
 • Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej; wskazanie strony internetowej lub elementu strony, którego dot. żądanie; wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dot. udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania: Skargę jw. można złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą korespondencji elektronicznej na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu.
 • Adres: ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl
 • E-mail: 
 • 16 678 39 60
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna agend PBP

Siedziba główna PBP mieści się w dwóch budynkach (oznaczonych: A i B) zlokalizowanych przy ul. Grodzkiej 8 w Przemyślu.

Budynek A (obiekt zabytkowy, poklasztorny):

 • Budynek bez barier architektonicznych
 • Posiada wejście główne od ul. Grodzkiej z drzwiami otwieranymi umożliwiającymi wjazd osoby na wózku
 • Dostępne jest drugie wejście od strony ul. Grodzkiej i Waygarta, które również umożliwia wjazd osoby na wózku
 • Biblioteka posiada trzy wydzielone parkingi wraz z wydzielonym miejscem dla użytkowników niepełnosprawnych
 • Czytelnia Główna wraz z pracowniami komputerowymi oraz Czytelnia Nowości Wydawniczych znajdują się na parterze. Sala Wielofunkcyjna, w której organizowane są wydarzenia kulturalne znajduje się na pierwszym piętrze. Pomieszczenia administracyjne ulokowane są na piętrach pierwszym i drugim
 • W hollu głównym budynku zamontowana jest winda osobowa
 • Na każdym poziomie znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących

 Budynek B (tzw. dobudówka, obiekt wpisany do rejestru zabytków)

 • Budynek bez barier architektonicznych
 • Wejście główne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (specjalne drzwi, podjazd dla wózków, barierka)
 • Blisko wejścia znajduje się winda osobowa
 • Na parterze ulokowany jest Dział dla Dzieci i Młodzieży – dostępny wjazd dla wózków
 • Na pierwszym piętrze znajduje się Dział Udostępniania – dostępny wjazd dla wózków
 • Na drugim piętrze znajduje się Mediateka i pokoje gościnne – dostępny wjazd dla wózków
 • Na parterze i piętrach ulokowane są toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Brak linii naprowadzających i tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla dla osób niewidomych i niedowidzących

Filie biblioteczne

FILIA NR 1 ul. Kosynierów 1

 • Filia zajmuje pomieszczenia na parterze bloku mieszkalnego na jednym z osiedli
 • Brak barier architektonicznych – bezpośredni dostęp (wjazd z poziomu chodnika)
 • Po wejściu do klatki schodowej, do lokalu prowadzą dodatkowe drzwi
 • Łatwy dostęp do regałów, czytelni i lady do obsługi czytelników
 • Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

FILIA NR 2 ul. K. Opalińskiego 11a

 • Filia zajmuje pomieszczenia na drugim piętrze w bloku mieszkalnym na jednym z osiedli
 • Bariery architektoniczne w budynku: brak windy
 • Drzwi umożliwiają dostęp wózkiem osoby niepełnosprawnej
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

FILIA NR 4 ul. S. Konarskiego 5

 • Filia zajmuje pomieszczenia na parterze budynku
 • Wejście główne do budynku i lokalu umożliwia dostęp wózkiem osoby niepełnosprawnej
 • W hollu głównym budynku dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • Lada dla czytelników znajduje się blisko wejścia do biblioteki
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Utrudniony wolny dostęp do zbiorów dla osób poruszających się na wózku – ograniczona powierzchnia oraz przestrzenie między regałami

FILIA NR 5 ul. Ofiar Katynia 4

 • Filia zajmuje pomieszczenia na parterze budynku – wjazd z poziomu chodnika
 • Wejście główne do lokalu umożliwia dostęp wózkiem osoby niepełnosprawnej
 • Lada dla czytelników znajduje się przy wejściu do lokalu
 • Ograniczona przestrzeń między regałami wpływa na utrudnienia w wolnym dostępie do zbiorów
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

FILIA NR 6 ul. J. Słowackiego 94

 • Filia znajduje się w pomieszczeniach na parterze bloku mieszkalnego na jednym z osiedli – wjazd z poziomu chodnika
 • Do lokalu filii od ul. Słowackiego prowadzą schody – istnieje możliwość ominięcia schodów i dojścia do budynku przez boczną ulicę Dionizego Czachowskiego
 • Wejście główne do lokalu umożliwia dostęp wózkiem osoby niepełnosprawnej
 • Lada dla czytelników znajduje się przy wejściu do lokalu
 • Wolny dostęp do półek i przestrzenie między regałami umożliwiające wjazd wózkiem
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Dostęp do toalety utrudniają schody

FILIA NR 7 ul. H. Wieniawskiego 28

 • Filia znajduje się w pomieszczeniach na parterze w bloku mieszkalnym na jednym
  z osiedli
 • Do wejścia prowadzą niewielkie schody
 • Wejście główne do lokalu umożliwia dostęp wózkiem osoby niepełnosprawnej
 • Lada dla czytelników znajduje się blisko wejścia do lokalu
 • Wolny dostęp do półek i przestrzenie między regałami umożliwiające wjazd wózkiem
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

FILIA NR 8 ul. Glazera 9

 • Filia znajduje się w pomieszczeniach na parterze budynku
 • Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio na poziomie chodnika, jednak wewnątrz budynku znajdują się niewielkie schody. Dla osób poruszających się na wózku dostępne jest osobne wejście od strony parkingu
 • Lada dla czytelników znajduje się blisko wejścia do lokalu
 • Wolny dostęp do półek i przestrzenie między regałami umożliwiają wjazd wózkiem
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Na terenie PBP i jej filii nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • W budynku głównym PBP nie ma pętli indukcyjnych, pochylni, platform oraz informacji głosowych 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • PBP posiada miejsca parkingowe przeznaczone dla postoju osób niepełnosprawnych

Na skróty