Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemyska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Przemyślu, ul. Grodzka 8, zwana w dalszej części ADO.
 • Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych ADO jest możliwy pod adresem: .
 • Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Art. 6 ustęp 1 lit a, b, c, e, f RODO w związku z:
  1. realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, w tym korzystaniu z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – z ich wypożyczaniem i zwrotem, a także związanych z wypełnieniem innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze – na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,
  2. wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub koniecznością podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy,
  3. realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń,
  4. nawiązaniem kontaktu za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora,
  5. prowadzeniem statystyk i analiz w oparciu o dane zanonimizowane,
  6. zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników/klientów oraz ochroną mienia za pomocą monitoringu wizyjnego w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora; nagrania przechowuje się przez okres nieprzekraczający miesiąca od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postepowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych celów przetwarzania oraz tak długo, jak jest to niezbędne dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, jak również wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów archiwalnych, podatkowych i o rachunkowości. Dane osobowe zebrane w oparciu o zgodę są przechowywane do momentu ustania ich przydatności lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 • Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług (np. obsługa prawna, obsługa IT, obsługa płatności, banki, ubezpieczyciele, organizatorzy imprez itp.) i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku publikacji zebranych danych osobowych na portalach społecznościowych mogą one być także przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie w oparciu o reguły zgodne z wytycznymi zawartymi w RODO. Portale społecznościowe, na których mogą być publikowane dane osobowe (np. zdjęcia z imprez), korzystają z mechanizmu Tarczy Prywatności zaakceptowanego przez Komisję Europejską w dniu 12 lipca 2016 r.
 • Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji usług lub zawarcia umowy.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Na skróty